Biovalley

Zagłosuj na polski wynalazek
chroniący przed SEPSĄ!

Zagłosuj na konsorcjum Biovalley i Politechniki Łódzkiej w konkursie StartupMED. Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zdobyte nagrody

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

- Serwis - serwis internetowy "biovalley.org.pl" działający pod adresem [https://biovalley.org.pl](https://biovalley.org.pl)

- Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

- Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest spółdzielnia socjalna "Biovalley", prowadząca działalność pod adresem: ul. Złota 9/14, 00-019 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5252757863, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

- Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

- Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

- Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

- Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

- Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

- Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

- Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

- Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiając

ymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

- Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

- Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

- Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

- Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

- Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

- Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

- Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

- Kontrola plików Cookie przez Użytkownika - Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

- Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

- Personalizacja Serwisu dla Użytkowników

- Umożliwienie Logowania do serwisu

- Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

- Usługi serwowania reklam

- Usługi afiliacyjne

- Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

- Serwowanie usług multimedialnych

- Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

- Realizacji usług elektronicznych

- Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

- Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

- Prowadzenie statystyk

- Remarketing

- Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników

- Wykrywanie botów, nadużyć oraz zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora

§7 Serwisy zewnętrzne

Na stronie Serwisu mogą pojawiać się odnośniki, czyli tzw. linki zewnętrzne prowadzące do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają w sposób niezależny od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Te strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznanie po opuszczeniu Serwisu.

§8 Prawa i obowiązki Użytkownika

- Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych. Każda osoba ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora, a w szczególności do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich celu, kategorii odbiorców, przewidywanego okresu przetwarzania oraz praw do których jest uprawniona.

- Użytkownik ma prawo do żądania poprawienia swoich danych. Każda osoba ma prawo żądania poprawienia swoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

- Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Każda osoba ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, zostało zakończone lub cofnięto zgodę na przetwarzanie danych.

- Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

- Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

- Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Każda osoba ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Każda osoba ma także prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dane osobowe udostępniono.

- Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§9 Postanowienia końcowe

- Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy RODO.

- Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Serwisu.


Bądź na bieżąco, dowiedz się więcej o projekcie Biovalley

Zapisując się na newsletter akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności.